Fejlfinding

Det er altid en god ide først at undersøge, om man selv kan afhjælpe eventuelle fejl. Brug derfor skemaet og hvis det ikke lykkes at opspore fejlen, kontakt da varmeværket.

Fejl

Mulig årsag

Afhjælpning

Ingen eller for lidt varme

Luft i anlægget (rislelyde)

Radiatorer udluftes ved luftskruer.

Radiatortermostatventil sidder fast

Ventilen åbnes og lukkes et par gange (motioneres), husk den oprindelige indstilling.

Cirkulationspumpe standset (findes ikke på alle anlæg)

Kontakt tændes - udskift eventuelt sikringen.

Temperaturregulator indstillet til for lavt drivtryk eller er defekt

Regulator skrues op

Trykdifferensregulator indstillet til for lavt drivtryk eller er defekt

Regulator stilles til et større drivtryk. Hjælper dette ikke, kontakt da VVS-Installatør.

Tilstoppet snavssamler

Renses af VVS-Installatør.

Manglende varmt vand

Koldtvandsforsyningen afbrudt

 

Forkert indstillet temperaturregulator for varmt vand

Ventilen bevæges (motioneres) - genindstil til en højere værdi.

Luft i vandvarmer

Udluftes på vandvarmerens luftskrue, hvis en sådan findes.

Kalkaflejringer i vandvarmer

Vandvarmer renses eller udskiftes af VVS-Installatør.

Støj, susen

 

Susen

Rislen

Forkert indstillet trykdifferensregulator

Indstil trykdifferensregulatoren til et lavere drivtryk eller lad VVS-Installatør gøre det.

For højt pumpetryk (pumpe findes ikke på alle anlæg)

Indstil cirkulationspumpen til et lavere drivtryk.

Luft i anlægget

Radiatorer udluftes ved luftskruer.

Utætheder

Tæringer, rørbrud eller pakningsbrud

Luk hovedhanerne og kontakt VVS-Installatør.

Dårlig afkøling

Fastsiddende ventiler på vandvarmer eller radiatorer

Ventiler åbnes og lukkes et par gange (motioneres) Hjælper dette ikke, tilkald VVS-Installatør.

Uens indstillede radiatortermostater

Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet. (Alle radiatorer skal føles næsten kolde i bunden).

//